Geen vaarbewijs noodzakelijk?
Varen in de praktijk?
Vaarreglementen?
Vaartuig beheersing?
Scheepsterminologie?

Gedepubliceerd
Algemeen

Voor een boeking kunt u op diverse manieren contact met ons opnemen : via de telefoon : 0032 (0)473 27 17 70, via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., via onze website of per fax: 0032(0) 9 228 76 61.
Door het onderschrijven van de reservatiebon verklaart de kapitein kennis genomen te hebben van onze verhuurvoorwaarden, hier verder omschreven. Hij erkent de inhoud gelezen en begrepen te hebben. De kapitein aan boord is verantwoordelijk voor de uitrusting en goede gang van zaken op het door hem gehuurd vaartuig. Hij is eveneens burgerrechtelijk aansprakelijk voor de bemanning die hem op zijn tocht vergezellen. De kapitein is diegene die het vaartuig bestuurt. Hij /zij is minstens 21 jaar, hij zal spontaan zijn identiteitskaart tonen ter bevestiging. De verhuurder behoudt zich het recht voor, om te weigeren zijn materiaal in handen te geven van elke huurder die niet bekwaam zou zijn de verantwoordelijkheid te dragen overheen de materialen die hem toevertrouwd zijn. In dit geval zal een terugbetaling van de betaalde huurprijs voorgesteld worden zonder enige bijkomende vorm van schadevergoeding. Wanneer de boot overgedragen is aan de huurder, omschreven in rubriek als Kapitein op de reservatiebon is hij volledig verantwoordelijk voor de bemanning en het hem toevertrouwd voorwerp. Nooit is RiverYachts (Amitic NV) verantwoordelijk voor de acties van de kapitein en zijn opvarenden, zelfs bij lichamelijk letsel van kapitein of opvarenden. zelfs bij verlies van materialen. Door aanvaarding van de boot door de kapitein verklaart deze dat hij voldoende bekwaam is om de boot te besturen en dat de aan hem verstrekte uitleg, initiatie voldoende begrepen is. Belangrijk: kleine wijzigingen naar de inhoud van deze verhuurvoorwaarden kunnen zich voordoen afhankelijk van de ligging van het vaargebied. Gelieve u hierover bij voorbaat te informeren. In elk geval zijn deze en alle andere verder opgesomde verhuurvoorwaarden integraal geldig bij een afvaart vanuit Eeklo.

Aansprakelijkheid

De boot wordt voor afvaart steeds getest en in goede staat afgeleverd, Riveryachts zal op géén enkele wijze aansprakelijk kunnen gesteld worden voor persoonlijk letsel, oplopen van persoonlijke of materiële schade, of beëindiging van uw vaartocht. Voor de vaarvakanties in het buitenland treden wij enkel op als reisagent, tussenpersoon. Voor de verstrekking van deze diensten , aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor of zijn wij niet aansprakelijk voor de fouten , klachten over de kwaliteit, tekortkomingen, wijzigingen van boten, trajecten of welke andere klacht ook, van de leverancier en zijn diensten in het buitenland. Wij kunnen hierin enkel een bemiddelende rol zijn, wij zullen géén enkele wettelijke aansprakelijkheid hebben tegenover u wegens schade of verlies.

Reservaties - betalingen

De reservatie is pas van kracht tussen huurder en verhuurder indien de reservatiebon volledig ingevuld is, wanneer de reservatie schriftelijk bevestigd is door de verhuurder en er een voorschot van 40% op de totale huursom betaald is. Het saldo dient 4 weken voor vertrek vereffend te worden. Eventuele bankkosten zijn ten laste van de huurder. Reservaties voor korte termijn zoals 1 dag , zijn ten vroegste 1 maand voor afvaart of volgens onderling overleg beschikbaar.

Waarborg

Een bedrag van 650€ ( 32N )of 800€ ( 37D- 37N- Linssen 33.9- Ryna1400) wordt voor aanvang van de huurperiode als waarborg in kontanten , of met kreditkaart ( bankkosten ten laste van huurder )overgemaakt aan de verhuurder . Dit bedrag zal op het einde van de vakantie terugbetaald worden, op voorwaarde dat boot en haar uitrusting in goede staat, onbeschadigd en in gelijke hoeveelheid, dit wil zeggen identiek zoals bij vertrek, terugkeert op afgesproken plaats en tijdstip. Het bedrag van de waarborg kan ingehouden worden en zal aangewend worden om het geheel van de kosten voortvloeiende uit beschadiging of breuk aan de gehuurde boot of zijn uitrusting te vergoeden , alsook als een ongeval geleid heeft tot extra kosten van eventuele onopzettelijke schade aan of verwonding van derden. De waarborgsom dekt uw volledige aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade , behoudens gevallen van aangetoonde grove nalatigheid : in die gevallen dient u naast de waarborgsom ook de volledige herstelkosten te betalen. De verhuurder weerlegt de kosten met facturen of gelijkwaardige documenten. Indien het bedrag voor de herstelling of vervanging van de beschadiging onduidelijk is bij teruggave van de boot dan kan de huurder de totale waarborg in bewaring nemen tot het moment dat de exacte kostprijs gekend is. De afkoop eigen risico of de waarborg is in Eeklo niet afkoopbaar. Verlies van of schade aan een onderdeel van de inventaris of bootuitrusting zal steeds aangerekend worden tegen vervangingskostprijs, waarvan lijst beschikbaar is op basis. De huurder zal ook gevraagd worden een inventarislijst te ondertekenen voor afvaart, waarin alle inventarisvoorwerpen staan opgesomd waarvoor een afzonderlijke vergoeding wordt aangerekend als zij niet of beschadigd worden teruggegeven. Als er uitrusting verloren, beschadigd raakt, dient de huurder dit te melden bij de teruggave van de boot.

Annuleren van de reis door de huurder

Dit moet op voorhand en schriftelijk aan verhuurder gemeld worden. Omwille van deze annulatie heeft de verhuurder het recht om volgende bedragen te vorderen of in te houden van het voorschot: 1) meer dan 8 weken voor afvaart: 200 € dossierkosten. 2) Tussen 8 en 4 weken voor de afvaart: 40% van het huurbedrag met een minimum van 200€. 3) Minder dan 4 weken voor de afvaart: 100% van het huurbedrag.

Annuleren van de reis door de verhuurder:

De verhuurder heeft ten allen tijde het recht de reis te annuleren door omstandigheden van overmacht, wanneer de voorwaarden volgens het contract niet kunnen nageleefd worden door overmacht en is hiervoor géén extra schadevergoeding verschuldigd. Hieronder kan verstaan worden, zonder beperking: vernieling of beschadiging van de boot als gevolg van brand, overstroming, explosie, onweer, on- of opzettelijke schade die buiten de controle vallen, te weinig water in waterwegen, herstel of afsluiting van waterwegen, sluizen of andere voorzieningen, tekort of niet beschikbaar zijn van brandstof, oproer of burgerconflict, stakingen, kernramp, brand, ongunstige weersomstandigheden, havenblokkades, oorlog , terroristische acties. De verhuurder heeft het recht een wijziging uit te voeren , in het geval dit noodzakelijk blijkt te zijn. Indien wij een ingrijpende wijziging dienen uit te voeren zullen wij : u een nieuwe reis aanbieden op een andere datum of met een ander schip , minstens evenwaardig of betere kwaliteit, of een lagere kwaliteit en het verschil terug betalen. Een reis wordt nooit terug betaald, tenzij er een annuleringsverzekering werd afgesloten.

Annulering verzekering:

Het doel van deze verzekering is de terugbetaling van de reissom te garanderen. van de huurder die hij contractueel verschuldigd is aan de verhuurder. De verzekering is geldig indien de reis geannuleerd wordt voor vertrek, met één van volgende redenen: - Ernstige ziekte, ongeval, dood van verzekerde, mede passagiers of familieleden in directe lijn. Deze garantie geldt ook voor alle medepassagiers zoals vermeld op de reservatiebon. Annulering volgens één van voornoemde redenen moeten schriftelijk gemeld worden binnen de 5 dagen na het voorval, ze moeten gestaafd worden met officiële documenten. Bij annulering stort de verhuurder de reissom terug verminderd met het bedrag van de premie van de verzekering ( 5%) en verminderd met 150€ dossierkosten verhuurder.

Overhandiging en teruggave boot:

De boot wordt pas ter beschikking gesteld indien volgende zaken werden vervuld: - overdracht van het saldo.-overhandiging van de waarborg in kontanten of kreditkaart -de forfaitaire afrekening van de opties. - het nazicht van de inventaris van de boot. -initiatie -en nazicht en goedkeuring stuurmanschap kapitein. De boot moet terug zijn op de basis op de datum en het uur die op het contract vermeld staan. Bij inlevering om 9.00u 's morgens is het aan te raden de avond voordien reeds aan te meren in de jachthaven Eeklo of Nieuwendorpe. Bij aankomst moet de boot en zijn uitrusting in dezelfde staat verkeren zoals bij vertrek. De huurder is verplicht alle schade of verlies van de inventaris te melden. De verhuurder is gerechtigd alle kosten aan te rekenen aan de huurder indien de boot niet volgens contract tijdig op de basis terug gekomen is of indien er delen van de uitrusting ontbreken. Indien de verhuurder buiten zijn wil om, niet beschikt over een boot zoals voorzien volgens reservatie van de huurder, dan zal de verhuurder aan de huurder een gelijkwaardig alternatief voorstellen in binnen of buitenland, zonder dat de huurder hiervoor enige vorm van schadevergoeding kan vragen. De huurder aanvaardt ook de verantwoordelijkheid van het gepaste gedrag van zichzelf alsook van de andere leden van de groep. Riveryachts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alcoholgebruik. Wij behouden ons het recht voor om volledig naar eigen keuze de reservatieovereenkomst te beëindigen van een klant die weigert de instructies of bevelen van bedrijfsmedewerkers, of andere verantwoordelijke personen na te leven, en wiens gedrag naar onze mening kan leiden tot leed, schade, gevaar of ergernis voor andere klanten, personeel of naar derden toe. Door deze beëindiging eindigt ook onze verantwoordelijkheid voor uw vakantie, en wij zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele extra kosten die u oploopt. De verhuurder is gerechtigd ten allen tijde toegang te verkrijgen op het schip ook op die plaatsen die als privé zone van de huurder kan beschouwd worden.

Marifoon

Het is op de Belgische waterwegen verplicht een marifoon aan boord te hebben(is aanwezig). Als schipper is men verplicht om de berichtgevingen uit te luisteren op de desbetreffende marifoonkanalen. Indien de schipper in het bezit is van een marifoonbrevet mag hij conversaties voeren via de marifoon. Indien de schipper niet in het bezit is van een zendvergunning mag hij enkel uitluisteren en dus zeker geen conversaties voeren. Door de overheid wordt streng toegezien op de naleving . Misbruik of gebruik van de marifoon zonder de noodzakelijke vergunning valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de huurder.

Defecten

In de huurprijs is assistentie van de verhuurder bij defecten inbegrepen. De verhuurder kan volgens de aard van het defect de huurder instructies geven tot het oplossen van het defect of hij zal ten spoedigste vakkundig ingrijpen om het defect te herstellen. Geenszins kan de huurder enige schadevergoeding eisen van de verhuurder omwille van reisderving veroorzaakt door het defect., Indien het defect duidelijk veroorzaakt is door de huurder zullen alle kosten ter herstelling op de huurder verhaald worden. In dit geval zal het waarborgbedrag tijdelijk ingehouden worden tot volledige herstelling. Als de boot betrokken raakt bij een ongeval van welke aard ook, of schade oploopt, moet de huurder onmiddellijk contact opnemen met de basis en een ongevalsformulier invullen, de huurder kan géén herstellingen laten uitvoeren zonder toestemming van Riveryachts.

Toiletten

De meeste boten zijn uitgerust met elektrische -of handpomp toiletten. Producten die niet thuishoren in een toilet leveren bij de vermaling ongewenste problemen op met als gevolg verstoppingen een noodzakelijke interventie van een serviceploeg. Voor elke interventie wordt een minimaal forfait berekend van 100€, dit is exclusief eventuele extra verplaatsingskosten of onderdelen. Tarief geldig voor 1 toilet. De huurder weet dat hij enkel oplosbaar toiletpapier van het merk Thedford mag gebruiken, eventueel aan te kopen op de basis.

Huisdieren

Huisdieren zijn welkom op onze boot tegen een meerprijs van 30€ per afvaart. Men dient wel te begrijpen dat deze nieuwe kleine omgeving voor vele huisdieren niet evident is. Het is wenselijk dat de huurder zijn huisdier ten allen tijde onder controle heeft. De huurder meldt eveneens de aanwezigheid van huisdieren aan de verhuurder. Geenszins mag er uitrusting zoals keukengerei enz. eigen aan de boot voor de huisdieren gebruikt worden. De huurder voorziet in deze zaken zelf.

Vaarroutes

De huurder mag, mits dit aan de verhuurder kenbaar te maken, op eigen initiatief en verantwoordelijkheid zijn eigen vaarroute kiezen binnen de door verhuurder toegestane vaargebied, of op bepaalde vaarwegen mits uitdrukkelijke toestemming van verhuurder en in bezit van vaarervaring en vergunning . Het is belangrijk dat de boot tijdig terug is op de basis. Het is de huurder verboden de boot aan te meren op plaatsen die niet voorzien zijn voor dit manoeuvre. De huurder dient er zich van bewust te zijn dat alle plaatsen in België die niet voorzien zijn van aanmeer faciliteiten ernstige schade aan de boot kunnen aanbrengen. U kan steeds beschikken over voldoende gegevens omtrent de dichts bij zijnde aanmeerplaats. De huurder zal als een goede huisvader zorg dragen voor het aan hem toevertrouwde goed. Hij dient er zich van bewust te zijn dat enige schade van welke aard ook, de veiligheid van de opvarenden en zichzelf in gedrang kan brengen. De huurder dient de reglementering omtrent de binnenscheepvaart na te leven, alsook de instructies die door de verhuurder of waterwegenoverheden gegeven worden. Varen na of voor zonsondergang is verboden. Sleepvaart of onderverhuring of uitlenen van de boot is verboden. Het is verboden te varen in gebieden die verboden of beperkt zijn, klanten die bijstand vereisen ( slepen/transport) als gevolg van het varen in verboden/beperkte gebieden zal een aanvullend bedrag aangerekend worden, ter plaatse te betalen. In de meeste vaargebieden werken de sluizen ook volgens een bepaald uurrooster, hetwelke door de huurder zelf dient geconsulteerd te worden en dat aan boord aanwezig is.

Omschrijving boot

De verhuurder is gerechtigd enige verschillen aan te brengen in de uitrusting of indeling van de boot, zonder dit vooraf kenbaar te maken

Schoonmaakdienst

De boot dient uiterlijk om 09.00u op de laatste dag teruggegeven te worden , tenzij een ander uur werd afgesproken. Alle klanten dienen de boot in een schone staat terug te bezorgen, en het volgende dient te zijn gedaan: alle vuilnis gesorteerd in aparte containers ,alle afwas gedaan en opgeruimd, bedden afgehaald, dekken schoon gedweild. Als de boot niet proper wordt opgeleverd, zal een schoonmaakvergoeding in rekening gebracht worden, afhankelijk van de grootte van de boot. U kunt een extra schoonmaakvergoeding van 70€ tot 149€ betalen, afhankelijk van grootte en duur huurtermijn, en wij zullen dan de volledige schoonmaak van uw boot voor onze rekening nemen. In dat geval wordt u alleen gevraagd om het vuilnis gesorteerd naar de container te brengen en de vaat op te ruimen. Indien door een huisdier aan boord , er extra schoonmaakwerk nodig is, is de huurder verplicht een bijkomende bijdrage van 25€ te betalen.

Brandstofkosten

De brandstof wordt in rekening gebracht per vaaruur, afhankelijk van het aantal uren dat de motor heeft gedraaid en van het boottype. Aan het begin van de vaarvakantie wordt u gemeld wat de actuele brandstofprijs per uur is, naast het motorurenaantal op uw boot. De boot wordt steeds opgeleverd met voldoende brandstof voor de gereserveerde vakantie, de huurder dient zelf niet bij te tanken, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden van extra lange vakanties, bijtanken door de huurder kan enkel mits voorafgaande toestemming van verhuurder. Brandstofkosten worden verrekend met de waarborgsom en voldaan bij teruggave.

Geschillen

Bij geschillen is enkel de rechtbank van Gent en het Vredegerecht van Zomergem bevoegd. Alle boekingen via Riveryachts gemaakt voor afvaarten in Eeklo vallen onder de Belgische wetgeving en worden enkel behandeld in de Nederlandse taal. Voor geschillen bij buitenlandse vaarvakanties , is de taal en wetgeving van het land waar de vaarvakantie plaats heeft van toepassing, alsook ten laste van de verhuurmaatschappij ter plaatse.

Klachten

Mocht u een klacht hebben tijdens uw vakantie, dan vragen wij u zo snel mogelijk met ons contact op te nemen, zodat de klacht spoedig kan verholpen worden, als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan vragen wij u dit te melden bij teruggave of schriftelijk binnen de 8 dagen, zodat wij alles in het werk kunnen stellen om dit ten spoedigste op te lossen.

Correspondentieadres

RiverYachts vakantieboot charter

Nieuwendorpe 41

B9900   EEKLO

Belgium

BE 0446 859 796

 

BEL ONS:

0032 (0) 473 27 17 70

Maandag tot vrijdag van 09:00 tot 19:00

Zaterdag van 09:00 tot 17:00

Zondag van 10:00 tot 13:00

Contactgegevens

ALGEMENE E-MAIL

info@riveryachts.be

 

MIRIAM VAN GAEVER

Zaakvoerster

miriam@riveryachts.be

 

ALEX DESMET

Zaakvoerder

alex.desmet@riveryachts.be

© 2015 RiverYachts Amitic nv. BE 0446.859.796 All Rights Reserved. Designed By desmalex

RiverYachts, jachtverhuur en bootvakanties in België zonder vaarbewijs sedert 2005. Vaarregio's: bootverhuur België, Vlaanderen, Eeklo. Bootverhuur Frankrijk Canal du Midi, Bootverhuur Frankrijk Bretagne, Bootverhuur Frankrijk op de Charente of Mayenne. Bootverhuur Frankrijk Camarque, Bootverhuur Frankrijk in Bourgondië Les Canalous. Bootverhuur Belgische Ardennen. Bootverhuur Franse Ardennen en op de Maas. Bootverhuur Frankrijk Elzas Arsviller bootlift. Bootverhuur Duitsland Berlijn. Bootverhuur Portugal Porto Douro. Bootverhuur Ierland Shannon. Bootverhuur Engeland Norfolk Broads. Bootverhuur Italië Venetië. Bootverhuur Zweden Gota Kanaal. Bootverhuur Polen Masuren; Bootverhuur Tarpon boottypes. Bootverhuur Linssen boottypes. Riviertoerisme in België, Riviertoerisme  Frankrijk, Riviertoerisme  Portugal, Riviertoerisme  Duitsland, Riviertoerisme  Italië, Riviertoerisme  Ierland, Riviertoerisme  Engeland, Riviertoerisme Polen, Riviertoerisme Zweden.   

Alle vooorgestelde presentaties zoals foto's, inventarislijsten, routesuggesties en dergelijke zijn indicatief en kunnen varierën volgend de afvaartbasis.